Privacy

Het doel van deze Privacyverklaring is om de verplichte informatie te verstrekken, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad, van 27 april 2016, Algemene gegevensbescherming ("Algemene Verordening Gegevensbescherming") en aanvullende regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, op natuurlijke personen (hierna de “Belanghebbenden”) van wie het Catalaans Bureau voor Toerisme (Agència Catalana de Turisme, hierna “ACT”) persoonsgegevens verwerkt in het kader van de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Adres: Passeig de Gràcia, 105, 08008 – Barcelona (Spanje)

Tel: + 34 934 849 900

Fax:+34 934 849 888

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het postadres Passeig de Gràcia, 105, 08008 – Barcelona (Spanje) of op het volgende e-mailadres: lopd.act@gencat.cat.

Persoonlijke gegevens die ACT verwerkt

- Identificatie- en contactgegevens van professionals, bedrijven en organisaties in de toeristische sector;

- Identificatiegegevens, informatie over persoonlijke interesses en contactgegevens van gebruikers/belanghebbenden en/of gebruikers van producten en diensten die door ACT worden aangeboden;

- Identificatie- en contactgegevens en gegevens over diploma's, opleiding en werkervaring van mensen die geïnteresseerd zijn in deelname aan beursaanvragen, selectieprocedures of de vacaturebank van het ACT.

Als betrokkenen hun gegevens niet verstrekken wanneer dit een wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten, zullen zij de desbetreffende registratie niet kunnen voltooien.

Doel

In ACT behandelen we de persoonlijke gegevens van Belanghebbenden met het oog op de verwezenlijking van onze doelstellingen, die zijn vastgelegd in Wet 15/2007 van 5 december 2007 betreffende het Catalaanse Bureau voor Toerisme (Agència Catalana de Turisme).

Het voornaamste doel van het ACT is om Catalonië te promoten als een internationaal vooraanstaande vakantiebestemming in overeenstemming met zijn diversiteit, zijn kwaliteit en zijn sociaal en economisch potentieel.

Hierbij gaat het onder meer om:

 - Bevorderen van het toeristisch aanbod afgestemd op de behoeften van daadwerkelijke en potentiële toeristen, professionals en tussenpersonen die direct of indirect in de toeristische sector actief zijn;

- Streven naar maximale samenwerking tussen alle toeristische spelers die zich bezig houden met toerismebevordering, zowel bij de overheid als in de particuliere sector;

- Informeren over de toeristische producten van Catalonië en deze meer bekendheid geven; of

- Streven naar maximale bekendheid door middel van communicatie- en reclamecampagnes.

In dit verband worden de persoonlijke gegevens van de Belanghebbenden verwerkt met het doel om alle informatie met betrekking tot de activiteit van het ACT en/of de bevoegde departementen van de Generalitat de Catalunya (Catalaanse regering) door te geven, met het oog op de toeristische bevordering van Catalonië. Er worden gepersonaliseerde profielen gemaakt van interesses en voorkeuren van gebruikers, belanghebbenden in selectieprocessen, professionals en gebruikers van producten en diensten die door het ACT worden aangeboden, met name langs elektronische weg.

Rechtsgrondslag

De verwerking van persoonsgegevens door het ACT is in het algemeen gesproken gebaseerd op de verwezenlijking van de doeleinden van promotie, bevordering en ontwikkeling van de toeristische sector in Catalonië die het ACT uitvoert als taak van openbaar belang:

- Wanneer de verwerking noodzakelijk is om een taak te vervullen die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van openbare bevoegdheden die aan het ACT zijn toegekend, zowelbij Wet 15/2007 betreffende het Catalaanse Bureau voor Toerisme (Agència Catalana de Turisme) als bij Besluit 192/2009 tot goedkeuring van de statuten van het Catalaanse Bureau voor Toerisme (bijvoorbeeld het organiseren van reclamecampagnes die bijdragen aan de bevordering van Catalonië als vooraanstaande vakantiebestemming of het streven naar maximale samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij toerismebevordering). 

Afhankelijk van de context zijn er echter ook gegevensverwerkingsprocessen die het ACT uitvoert op basis van andere voorwaarden, zoals:

- In sommige gevallen omdat de Belanghebbende ons daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld door zich in te schrijven voor nieuwsbrieven);

- In andere gevallen, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij Belanghebbende of het bedrijf of de organisatie die hij vertegenwoordigt partij is (aangezien het ACT zijn werkzaamheden kan uitvoeren door middel van overeenkomsten, vennootschappen, stichtingen of andere vormen van samenwerking met publieke of private instellingen). Ook wanneer de gebruiker de producten of diensten via platforms zoals Experience Catalunya boekt;

- De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld verplichtingen van fiscale en arbeidsrechtelijke aard met betrekking tot ACT-medewerkers, of het uitvoerenvan verzoeken om inzage van openbare informatie in overeenstemming met wetgeving inzake openbaarheid van bestuur).

Ontvangers

Voor zover nodig om de doelstellingen van het ACT te verwezenlijken, kan het ACT de persoonsgegevens van de Belanghebbenden met verschillende ontvangers delen:

- Departement van de Generalitat de Catalunya (Catalaanse regering) dat verantwoordelijk is voor toerisme, evenals andere departementen van de Catalaanse Regering;

- Overheidsdiensten, voor de strikte naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan het ACT op grond van zijn activiteit is gebonden;

- Professionals, tussenpersonen en andere spelers die direct of indirect betrokken zijn bij de toeristische sector, zowel bij de overheid als in de particuliere sector;

- Leveranciers van administratieve, juridische, boekhoudkundige en computerdiensten om de doelstellingen van het ACT te verwezenlijken.

Doorgifte naar derde landen

Wanneer we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die zich in een derde land bevinden, bijvoorbeeld aan een ACT-kantoor, dat geen regelgeving heeft die gelijkwaardig is aan de Europese, doen we dat met de vereiste garanties, die kunnen bestaan uit:

- Juridisch bindende en afdwingbare instrumenten tussen autoriteiten of overheidsinstanties;

- Het sluiten van verdragen met standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door bevoegde Europese gegevensbeschermingsautoriteiten;

- Het ACT kan zich aansluiten bij gedragscodes van de toeristische sector en/of keurmerken behalen met betrekking tot de passende waarborgen op het gebied van gegevensbescherming;

- Overige passende waarborgen voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Termijnen voor het bewaren van gegevens

Persoonsgegevens worden bewaard:

- Alleen zolang deze nodig zijn om de specifieke doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze in de betreffende context zijn verzameld;

- Zolang de betreffende relatie met het ACT voortduurt;

- Gedurende de termijnen die nodig zijn om de naleving van de wettelijke of contractuele verplichtingen van het ACT aan te tonen, wat verband kan houden met wettelijke verjaringstermijnen.

Rechten van de Belanghebbenden

De Belanghebbenden kunnen hun rechten van toegang, rechtzetting, wissing en gegevensportabiliteit, beperking van, bezwaar tegen de verwerking, en het recht niet het onderwerp te zijn van geautomatiseerde besluitvorming doen gelden door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming, via de aangegeven post- en elektronische adressen.

De Belanghebbenden die hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens hebben te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekkingvan de toestemming.

  

Belanghebbenden hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Catalaanse Autoriteit Gegevensbescherming (APDCat), via zijn elektronische hoofdkantoor (https://apdcat.gencat.cat/es/inici/index.html).